United EuropeUnia Europejska
Centrala: +48 33 860 49 50
Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0 Zobacz swój koszyk

Przed dokonaniem zakupów prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

 

Regulamin sklepu internetowego Ulter-Sport - pobierz

Załącznik 1:  Zgłoszenie reklamacji - pobierz

Załącznik 2: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - pobierz

 


GWARANCJA NA PRODUKTY ULTER-SPORT

 

W przypadku reklamacji, obowiązkiem reklamującego jest zwrócenie produktów do autoryzowanego dealera Ulter-Sport, opłacenie transportu, a produkty zostaną naprawione lub wymienione według uznania producenta, bezpłatnie.

Warunki gwarancji nie obejmują robocizny warsztatu, windykacji, wynajmu pojazdu ani żadnych innych powiązanych kosztów.

Wadliwe produkty muszą zostać zwrócone do kontroli przed wydaniem jakichkolwiek produktów zamiennych.

Gwarant udziela gwarancji fabrycznej co do jakości produktu.

 

Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, że produkt jest nowy, kompletny, nieużywany, oraz wolny od wszelkich wad prawnych.

 

Gwarant zapewnia, że produkt używany zgodnie z instrukcją obsługi, jego istotą i przeznaczeniem funkcjonuje poprawnie.

 

Okres gwarancji wynosi:

 

- końcówki uniwersalne:  24 miesiące

- nakładki dedykowane i uniwersalne: 24 miesiące

- tłumiki uniwersalne i dedykowane ze stali aluminiowanej: 24 miesiące

- tłumiki uniwersalne i dedykowane ze stali nierdzewnej: 5 lat

- zawór klapowy tłumika wraz z elektroniką: 12 miesięcy

 

od daty sprzedaży.

 

* zaciski, obejmy, pierścienie uszczelniające, złącza elastyczne nie są objęte gwarancją.

 

Gwarancja jest ważna tylko na terytorium rzeczpospolitej polskiej.

 

Gwarancja dotyczy przypadków wad powstałych podczas produkcji oraz ukrytych wad materiałowych.

 

Gwarant ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji tylko wtedy, gdy ujawniona w okresie gwarancyjnym wada produktu powstała z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej z związku z wadliwym procesem produkcyjnym.

 

Gwarancją nie są objęte następujące uszkodzenia/wady:

 

 

 

Gwarancja udzielona na produkt wygasa w przypadku dokonania przez podmioty nieuprawnione, w szczególności przez nieautoryzowany serwis, jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji lub zmian konstrukcyjnych.

 

Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki zgłosić fakt ujawnienia wady w produkcie pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

 

Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego produktu wraz z prawidłowo wypełnioną oryginalną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.

 

Gwarant nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku wadliwego działania lub uszkodzenia produktu.

 

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających niezgodności towaru z umową w oparciu o ustawę z 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz.u. nr 141 z 2002 r., poz.1176 z późn. Zm.).

 

 


 

 

 


OCENA PRODUKTU