United EuropeUnia Europejska
Centrala: +48 33 860 49 50
Liczba produktów: 0
Wartość produktów: 0 Zobacz swój koszyk

Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  „ADMINISTRATOR”-   jest Ulter-Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Węgierskiej Górce przy ulicy: Wyzwolenia 24, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000156224 NIP: 937-23-32-097, REGON: 072394980, tel. 33 860 49 50

Administrator sklepu zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych.

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących  celach:

1.W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie  i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,  przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Jeżeli  przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej,  zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej  nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

Planowany okres przechowywania danych osobowych  (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych. Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora   zostaną one usunięte.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

Klient posiada możliwość składania żądania z zakresu danych osobowych w formie elektronicznej.

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Ulter-Sport

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Ulter-Sport
- partnerzy handlowi
- firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy
- firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

  1. I.                    INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

  1. II.                  Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Ulter-Sport Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 24.

  1. III.                Dane kontaktowe

Jeżeli chciałby Pan/chciałaby Pani się z nami skontaktować prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres  iod@ulter.com.pl  

  1. IV.                Cel wykorzystywania danych osobowych oraz podstawa

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa, uzasadniony jest ochroną mienia podmiotu oraz zapobieżeniu działań mogących zaszkodzić zakładowi pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

  1. V.                  Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektów Administratora objętych monitoringiem wizyjnym.

  1. VI.                Okres przetwarzania danych. 

Pani/Pana dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły.

  1. VII.              Odbiorcy danych. 

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.

  1. VIII.            Przysługujące Panu/Pani prawa 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa.

  1. IX.                Przekazywanie danych do państw trzecich. 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.