Tłumiki Sportowe Ulter - Ulter Sport
EnglishDeutschČeskýSlovenskýРусскийУкраїнськийRomână

Informacje dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych  „ADMINISTRATOR”-   jest Ulter-Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Węgierskiej Górce przy ulicy: Wyzwolenia 24, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000156224 NIP: 937-23-32-097, REGON: 072394980, tel. 33 860 49 50


Administrator sklepu zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia danych osobowych.

 

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, będziemy przetwarzać w następujących  celach:

1.W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, (zawarcie  i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia (przygotowanie i przedstawienie oferty), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO.

2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit c RODO.

3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,  przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).

4. Jeżeli  przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej,  zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit.a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej  nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.

 

Planowany okres przechowywania danych osobowych  (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO)

 

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora   zostaną one usunięte.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.


Klient posiada możliwość składania żądania z zakresu danych osobowych w formie elektronicznej.


Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

 

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, a 25 maja 2018 r. do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Ulter-Sport

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji ) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Ulter-Sport
- partnerzy handlowi
- firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy
- firmy archiwizujące dokumenty, świadczące usługi techniczne, informatyczne

 

Klauzala informacyjna dotycząca formuły zakupowej "Kup z Twisto"

 

1.  Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach  przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do  ING  Banku  Śląskiego  S.A.  („Bank”) w związku z:

a.  świadczeniem  przez  Bank  na  rzecz  Sklepu  internetowego  usługi  udostępnienia

infrastruktury  do  obsługi  płatności  przez  Internet  (podstawa  prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

b.  obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu

internetowego  przez  Internet  przy  użyciu  instrumentów  płatniczych

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c.  w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem

internetowym,  w  szczególności  zapewnienia  ochrony  interesów  płatników  w

związku  ze  składanymi  przez  nich  reklamacjami  (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)  przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do  Twisto  Polska  sp.  z  o.o.  w  związku

z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto

Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto”

i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji

przez  Twisto  Polska  Sp.  z  o.o.  należytego  wykonania  takich  umów  zlecenie  (podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

2.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana

dane  osobowe  mogą zostać udostępnione  przez  Sklep  internetowy  innym  odbiorcom  lub

kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)  ING Bank Śląski S.A.

b)  Twisto Polska sp. z o.o.

 

3.  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia

umowy  ze  Sklepem  internetowym,  podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest

warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne,

jednak  konsekwencją niepodania  tych  danych  będzie  brak  możliwości  zawarcia  umowy   ze

Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania

Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży

towaru  (lub  usługi)  nabywanego  w  Sklepie  internetowym,  przekazanie  tych  danych  jest

warunkiem  zawarcia  umowy  sprzedaży  w  związku  modelem  biznesowym  prowadzenia

działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W  przypadku  przekazania  Pani/Pana  danych  osobowych  do  Banku  w  związku  z  obsługą

i rozliczaniem  płatności  dokonywanych  przez  Panią/Pana  płatności  na  rzecz  Sklepu

internetowego  przez  Internet  przy  użyciu  instrumentów  płatniczych,  podanie  danych  jest

wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na

rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych  do Banku w celu weryfikacji przez

Bank  należytego  wykonania  umów  zawartych  ze  Sklepem  internetowym,  w  szczególności

zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami

podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy

Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku

z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana

towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę

zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych

danych  i  przetwarzanie  ich  w  tym  celu  jest  wymagane w  związku  modelem  biznesowym

prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej

pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie NCBR Unia Europejska Fundusz Spójności